Tạm ngưng công tác đào tạo lái xe tại Trung Tâm

Tạm ngưng công tác đào tạo lái xe tại Trung Tâm
Tạm ngưng công tác đào tạo lái xe tại Trung tâm từ ngày 23/03/2020 đến khi có thông báo mới
.